Người tu sĩ học hạnh xuất gia “phát túc siêu phương tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng chấn nhiếp ma quân” (Quy Sơn Cảnh Sách) luôn luôn sống với tâm ...